Fàilte gu Buidheann 
SOCHAIR 


Tha prìomh fhòcas a' bhuidhinn air a dhleastanasan a thaobh na seirbheis-probhaidh agus taice do dh'fhulangaichean a thaobh ceartais anns an An Fhraing air a shuidheachadh. Prìomh ghnìomhan na Roinne Nàiseanta:

  1. Gus cur tro adhartachadh ri coileanadh nan còraichean daonna a th' air am mìneachadh anns an Fhoirgheall Uile-choitcheann air Còraichean Daonna
  2. Taic do dh'fhògarraich agus don fheadhainn a th' air an geur-leanmhainn airson poileataigs, cinnidh, no creideimh.
  3. Foghlam, agus trèanadh dreuchdail mòr-chòrdte.
  4. Beachd aigneach agus foighidinn anns gach raon de chultar agus co-chòrdadh eadar-nàiseanta
  5. Adhartachadh air cùram do phrìosanaich is do sheann phrìosanaich Bidh sinn a' cuideachadh dhaoine is iadsan ma sgaoil bhon ghreim ma bhios iad saor gun chasaid:

  • Solarachadh àite-fuirich no àras san ùine ghoirid
  • Cuideachadh ri sireadh dreuchd ùire
  • Ceuman trèanaidh is foghlaim adhartaich a leasaicheas an tilleadh a dh'obair
  • Taic ann an toirt a h-uile tagradh laghail gu buil, leithid tuarastal, neo làn-chòir air peinnsean a bharrachd ri linn a' ghainntireachaidh ron triail
  • agus mar sin air adhart 


SOCHAIR Organization National Section UK
10 Queen Street | Ipswich IP1 1SS | England
Telefon: +44 (0) 300 365 6433 | Telefax: +44 (0) 300 365 6499