COM-PÀIRTICHBallrachd

Faodaidh tu dreuchd èasgaidh san obair againn a lorg 's tusa nad bhall den bhuidheann chlàraichte neo-phrothaide againn. Mar eisimpleir, tha còir aig na buill ri roghnachadh còmhla rinn cò na pròiseactan a thèid an toirt gu buil. 

Ma chleachdas tu an cothrom ri bhith nad bhall, bidh thu gar cuideachadh le do thaic ri cobhair iomchaidh luath a thoirt do dhaoine a dh'fheumas e san raon probhaidh is do dh'fhulangaichean a' sireadh ceartais.

Faodaidh duine sam bith fhaighinn a-steach don t-suidheachadh seo!
Thoir taic dhuinn le ballrachd.

 

Luchd-obrach saor-thoileach


Tha taic a dhìth oirnn bho shaor-thoilich leis ar n-obair làitheil, leithid obair san oifis, aig ionadan fiosrachaidh, agus ri taic a thoirt do dhaoine a shireas cobhair oirnn.

Com-pàirtiche

Mas e companaidh ann an raon thogalaichean, rianachd thogalaichean, clò-bhualadair, seirbheis tacsaidh, no luchd-ciùird a th' annaibh, gabhaidh taic a thoirt dhuinn le ur cuid sheirbheisean.Neach-amhairc pròiseis


Tha taic a dhìth oirnn bho dhaoine ri amharc às ar leth aig èisteachdan cùirt poblaich, a tha comasach air aithisg mun adhartas a thoirt dhuinn às deidh na cùise-lagha. 

Sponsair


Tha taic a dhìth oirnn bho luchd-lagha aig a bheil eòlas sònraichte ri ar cuideachadh a thoirt cobhair do dhaoine ga sireadh a thaobh chòraichean daonna, amalachadh is lagh comraich, lagh eucoir, agus lagh cosnaidh.Cuir fios gu »